Perspektiv på innovationsutveckling i gruv- och metallbranschen

Från idé till marknad

Del 2: Finns det en marknad som är intresserad?

En av de första och viktigaste frågorna att besvara är: Finns det en grupp av potentiella kunder som är intresserade av att betala för min produkt eller tjänst?

Här handlar arbetet om att identifiera en eller flera marknader för erbjudandet och ta reda på vissa saker om dem: Vad har marknaden för behov? Är behovet tillräckligt omfattande för att motivera kostnaden för att ta fram och erbjuda produkten eller tjänsten?

Vi ställer helt enkelt våra frågor till den potentiella marknaden för att få svar. Hur ser de på produkten/tjänsten? Är den något de ser som ”nice to have” eller ”must have”? Det är behov av den senare typen som vi strävar efter och hoppas identifiera i tillräckligt stor omfattning. Det kommer att göra det mycket enklare för oss att ta ut produkten på marknaden. Det blir generellt sett också svårare att sälja en produkt eller tjänst långsiktigt om den redan från början uppfattas som ”nice to have”.

En kombination av kvalitativa och kvantitativa studier gör att vi kan kartlägga behov och trender. Kvalitativa undersökningar ger oss en djupare förståelse för marknadens olika egenskaper. Kvantitativa undersökningar gör att vi förstår hur utbredda olika utmaningar och behov är. Tillsammans ger de oss kött på benen så att vi kan förstå och uttala oss om marknaden som helhet.

Hur många ska vi då fråga? En bra tumregel är att fråga så många personer som krävs för att vi ska nå en så kallad ”saturation point” – en punkt då undersökningsresultatet har stabiliserat sig och inte förändras nämnvärt med nya svaranden.

I innovationsprojekt inom gruv- och metallindustrin genomför vi ofta marknadsundersökningar mot gruv- och metallbolag, mot deras underleverantörer och mot olika servicebolag.

Nu tar vi ett par exempel ur verkligheten!

Exempel

Fuktmätning genom röntgenteknologi

Lisa Ek är senior expert inom strategi, marknadsanalys, testbäddar och framtidens affärsmodeller för gruvindustrin. Hon har tio års erfarenhet av att leda tillväxt- och affärsutvecklingsprojekt med bland andra LKAB, Epiroc och Swedish Mining Innovation.

”I EU-finansierade innovationsprojektet XTRIM var målet att förbättra mätningen av fukthalten i olika förädlingsprocesser hos gruv- och metallproducerande företag. Det skulle ske med hjälp av röntgenteknologi.

LTU Business genomförde en global marknadsanalys som visade att behovet av snabbare och mer precis fuktmätning var stort, i alla identifierade kundsegment, men att just röntgenteknologin inte kunde leverera tillräcklig precision. Efterfrågan fanns, men lösningen var fel.

Inom projektet valde man att försöka hitta en annan teknologi som är baserad på laser, och lyckades med det. På det sättet kunde vi fortsätta med en lösning som svarade upp mot alla de behov som identifierats i marknadsanalysen.”

Exempel

Hållbarhetscertifiering av mineraler världen över

Niklas Grönberg är senior expert inom strategi, innovation och testbäddar och har arbetat i fler än 25 internationella projekt de senaste sju åren. Under senare tid med fokus på spårbarhet, cirkuläritet och framtida affärsmodeller.

”CERA är ett internationellt projekt med målet att på global nivå skapa fullständig spårbarhet och hållbarhetscertifiering av alla mineraler, i alla värdekedjor. Ett ofantligt stort och komplext projekt, som i slutändan får stor påverkan på mineralhandeln i världen. Det innebär att det i alla led i olika värdekedjor, från gruva till producent och konsument, ska gå att se att mineraler brutits och bearbetats på ett hållbart sätt.

Ett så stort projekt kräver en gedigen marknadsanalys. För att validera idén valde LTU Business att tillsammans med konsortiepartner DMT i Tyskland genomföra enkätundersökningar med branschaktörer i Europa och USA. Dessutom genomfördes fler än 50 djupintervjuer med metall- och gruvföretag över hela världen, och en workshop med branschorganisationer och industriföreträdare under två heldagar i Berlin.

Analysen gav viktiga insikter: Dels att det finns ett gap och ett behov av CERA på marknaden, dels att blockkedjeteknik (en decentraliserad databas) kan användas för att förverkliga idén.”

Fortsätt guiden med hjälp av länkarna nedan

Nästa del

Del 3: Vad finns det för liknande erbjudanden på marknaden?

Alla delar

Del 1: Introduktion

Del 2: Finns det en marknad som är intresserad? (du är här)

Del 3: Vad finns det för liknande erbjudanden på marknaden?

Del 4: Finns det någon tydlig USP/konkurrensfördel?

Del 5: Hur ska vi sälja produkten/tjänsten?

Del 6: Kommer produkten/tjänsten att vara lönsam?

?>