Perspektiv på innovationsutveckling i gruv- och metallbranschen

Från idé till marknad

Del 3: Vad finns det för liknande erbjudanden på marknaden?

En annan fråga som är viktig att söka svar på tidigt är om det redan finns liknande erbjudanden inom teknikområdet, och hur de i så fall ser ut. Det är svårare att lansera en produkt eller tjänst om det finns konkurrens från början. Vi bör i stället försöka hitta ett ”white space” på marknaden där vårt erbjudande har unika värden – så kallade unique selling points, förkortat USP:ar.

Det blir återigen viktigt att prata med potentiella kunder men vi kan också söka insikter genom så kallad sekundärdata: alltså information som är tillgänglig till exempel på webben, i databaser, rapporter och hos konsultbolag. Det går att köpa marknadsdata av flera olika företag. Information om olika erbjudanden och i vissa fall också priser går förstås också att ta del av på konkurrerande aktörers webbplatser.

För att hitta sitt ”white space” kan det vara användbart att strukturera konkurrerande aktörer och produkter/tjänster enligt sina respektive egenskaper i en överskådlig matris.

Här är ett gott exempel på hur viktigt det kan vara med ett nära samarbete mellan de som jobbar med affärsutveckling och de som jobbar med produktutveckling. Produkten kan få betydligt större affärspotential om marknadsinsikterna når och kan påverka produktvecklingen.

Vi tar återigen en titt på några exempel.

Exempel

Flygtid mot mängd hårdvara

Niklas Grönberg är senior expert inom strategi, innovation och testbäddar och har arbetat i fler än 25 internationella projekt de senaste sju åren. Under senare tid med fokus på spårbarhet, cirkuläritet och framtida affärsmodeller.

”UNDROMEDA är ett EU-projekt som har ansatsen att skapa ett automatiserat och autonomt system av mark- och luftbaserade drönare, som effektivt ska kunna övervaka annars svårtillgängliga gruvmiljöer.

Den allra viktigaste parametern för systemet är den totala flygtiden, och den påverkas av hur mycket teknisk hårdvara för övervakning som monteras på drönaren. Samtidigt ger mer hårdvara bättre möjligheter till övervakning. Här uppstod ett dilemma, som LTU Business sökte svar på genom att analysera vilka övervakningsegenskaper som värdesätts högst av de tänkta kundgrupperna.

Resultatet jämfördes på global nivå med liknande och potentiellt konkurrerande drönarsystem. Först då gick det också att se potentiella ’white spaces’ på marknaden, fri från konkurrenter och där UNDROMEDA kunde ta en unik position.”

Exempel

Primära och sekundära kundsegment

Jens Oddbratt är projektledare och managementkonsult inom innovations- och uppskalningsprojekt gentemot branschkonsortier, SMEs, startups, och scaleups.

”I EU-projektet FARMIN arbetar LTU Business tillsammans med Terranigma Solutions GmbH i deras pågående utvecklings- och kommersialiseringsarbete. I detta arbete har LTU Business kopplat ihop Terranigma med branschintressenter för input, till såväl tekniska funktioner som affärskritiska prioriteringar.

I arbetet med att hitta ”white spaces” genomfördes först en marknadsanalys av sekundärdata (redan befintliga och tillgängliga uppgifter), som senare kompletterades med intervjuer som utfördes tillsammans med Terranigma Solutions.

Den sammanlagda analysen gav vägledning i var man ville fokusera i det primära kundsegmentet, men även vilka sekundära kundsegment som var mer attraktiva för en eventuell, senare expansion. Analysen gav även insikter om vilka tekniska funktioner som var särskilt viktiga.”

Exempel

Att kunna identifiera sällsyna jordartsmetaller

Jan Abrahamsson är senior managementkonsult och har lett ett tiotal affärsutvecklingsuppdrag för internationella branschkonsortier. Han arbetar även med innovationsstrategier med aktörer i branschens värdekedja i Tyskland.

“I EU-projektet EnEx arbetade LTU Business tillsammans med det kommersialiserande bolaget Orexplore AB för att hitta en position för deras borrkärneskanner.

Då många av konkurrenterna valt att fokusera på att skanna så mycket som möjligt och så snabbt som möjligt valde vi en annan position, som bygger på produktens förmåga att identifiera och analysera sällsynta jordartsmetaller, till exempel batterimetaller.”

Fortsätt guiden med hjälp av länkarna nedan

Nästa del

Del 4: Finns det någon tydlig USP/konkurrensfördel?

Alla delar

Del 1: Introduktion

Del 2: Finns det en marknad som är intresserad?

Del 3: Vad finns det för liknande erbjudanden på marknaden? (du är här)

Del 4: Finns det någon tydlig USP/konkurrensfördel?

Del 5: Hur ska vi sälja produkten/tjänsten?

Del 6: Kommer produkten/tjänsten att vara lönsam?

?>