Perspektiv på innovationsutveckling i gruv- och metallbranschen

Från idé till marknad

LTU Business roll i ett världsledande land

Sverige är världsledande inom gruvinnovation och i omställningen till hållbar metallproduktion. Utvecklingstakten är hög för att branschen ska kunna säkra sin framtida konkurrenskraft och lönsamhet, nå högt uppsatta klimatmål, samt kunna erbjuda attraktiva jobb och därigenom lyckas med sin personalförsörjning.

I Sverige finns en tradition av stark samverkan mellan gruvbolag, teknik- och systemleverantörer, akademi, forskningsinstitut, finansiärer och andra industriaktörer. Den roll som vi på LTU Business oftast har, ibland gentemot enskilda kunder och ibland som en av flera parter i ett större projekt och konsortium, är att bidra med tjänster som säkerställer och maximerar affärsnyttan i olika innovationsprojekt.

Den effekt vi vill bidra med är att pengar investeras i innovationsutveckling som inte bara resulterar i nya produkter, tjänster, processer, organisationer och affärsmodeller – utan också ger eller överträffar önskade affärsresultat.

Det innebär till exempel att vi validerar den kommersiella potentialen i idéer i ett tidigt stadium, att vi analyserar och bidrar med insikter och rekommendationer om olika potentiella marknader, och att vi utvecklar säljstrategier när en idé är nära att kunna erbjudas som en produkt eller tjänst.

En introducerande guide

Vi har levererat våra tjänster i ett hundratal uppdrag inom gruv- och metallbranschen sedan 1983. Med den här guiden vill vi bjuda på en liten del av vår samlade kunskap om att skapa affärsnytta i en spännande bransch, med konkreta exempel från några utvalda projekt. Vi hoppas att den ska ge dig nya insikter, inspiration och en stärkt innovationslusta!

All utveckling börjar med en idé

Gemensamt för innovationsprojekt är att allting börjar med en idé. Idén kan handla om att förbättra något som redan finns eller att utveckla något som är helt nytt.

Potentialen i idén (och senare innovationen) kan kategoriseras med hjälp av innovationsmatrisen som är illustrerad här intill.

Omstörtande innovation (övre högra fältet) har så stor potential att den kan förändra en existerande marknad medan inkrementell innovation (nedre vänstra fältet) handlar om små, kontinuerliga förbättringar. Att satsa på omstörtande innovation kan ha större affärspotential men innebär också ett större risktagande. Det är lättare att få människor att använda en förbättrad produkt eller tjänst än en helt ny.

Ju tidigare stadium idén är i, eller ju omognare eller ju mer outvecklad den är, desto fler och större är ofta frågetecknen och osäkerheterna. Här finns ett spännande förhållande mellan att å ena sidan investera mer tid och resurser i att utveckla idén, och å andra sidan få bekräftat att investeringen kommer att löna sig och därför är värd att göra.

Affärsutveckling och produktutveckling går hand i hand

En bra grundprincip i innovationsutveckling är att göra produkt- eller tjänsteutveckling och affärsutveckling till parallella processer. De kommer nämligen att leverera värde till varandra.

Insikter från affärsutvecklingsarbetet, till exempel om vilka marknader, potentiella kundsegment och konkurrerande produkter som finns kan få betydelse för hur vi väljer att utveckla produkten så att vi maximerar dels antalet potentiella kunder, dels dess värde för dessa potentiella kunder.

Samtidigt blir det lättare att jämföra produkten eller tjänsten med liknande erbjudanden på marknaden och värdera dess kommersiella potential ju mer konkret och utvecklad den är.

Utvecklingsprocessen är cyklisk och består av tre delar: Hypotes, datainsamling och iterering.

Hypotesen är ett eller flera antaganden eller förslag på vad innovationen kan vara och leverera för värden, som sedan testas mot marknaden och vidareutvecklas baserat på de insikter vi får. Processen kan upprepas igen, och igen, och igen. För varje cykel blir värdeerbjudandet mer konkret och mer träffsäkert, och affärspotentialen mer pålitlig.

Innovation Due Diligence® – en metod för att bekräfta och maxa affärsnytta

Utöver egenintresset i att investeringar i innovation ska ge avkastning finns numera hårdare krav från projektfinansiärer som till exempel EU att medel som finansierar forskning och utveckling ska skapa tillväxt och samhällsnytta.

LTU Business metod för att kartlägga marknadspotentialen hos innovationer i tidiga skeden heter Innovation Due Diligence® och förkortas IDD. Metoden är ett verktyg för att arbeta strukturerat med innovationsledning för att minimera risk, ta produkter snabbare ut på marknaden och öka innovationsförmågan.

Över 300 nya idéer testas årligen med hjälp av IDD och metoden är betrodd av universitet, företag samt forskningsinstitut som RISE i Sverige och EIT i Europa. IDD är användbar i så gott som alla branscher, för i stort sett alla typer av produkter/tjänster, och i både stora som små företag och organisationer.

Resultatet av en genomförd IDD ger stort värde i arbetet med att utveckla och kommersialisera en innovation, men det ger också finansiärer trygghet att våga investera. IDD är en skalbar metod och omfattningen anpassas efter storleken på olika projekt, men det finns några grundfrågor som nästan alltid bör besvaras.

Därför ska vi nu titta närmare på vilka affärsrelaterade frågor som är viktiga i nästan alla innovationsprojekt och i vilken ordning man bör söka svar på frågorna. Med konkreta exempel från några av våra projekt i den globala gruv- och metallbranschen visar vi hur det kan gå till att få fram svaren och vad svaren kan leda till.

Fortsätt guiden med hjälp av länkarna nedan.

Nästa del

Del 2: Finns det en marknad som är intresserad?

Alla delar

Del 1: Introduktion (du är här)

Del 2: Finns det en marknad som är intresserad?

Del 3: Vad finns det för liknande erbjudanden på marknaden?

Del 4: Finns det någon tydlig USP/konkurrensfördel?

Del 5: Hur ska vi sälja produkten/tjänsten?

Del 6: Kommer produkten/tjänsten att vara lönsam?

?>